W Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie zakończono w minionym miesiącu realizację kursu w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

Szkolenie kursowe miało na celu uzyskanie zawodu, nabycie umiejętności pracy w grupie, wyrobienie nawyku systematycznej pracy oraz zwiększenie samodzielności. Kurs zawodowy wyposażył kursantów w formalne kwalifikacje zawodowe, wiedzę teoretyczną, podstawowe umiejętności praktyczne, uczył organizacji i kultury pracy, umożliwiał uzyskanie konkretnych umiejętności w ramach określonego zawodu, a w konsekwencji ułatwi podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu Zakładu Karnego.

Bieżące szkolenie ukończyło 11 osadzonych. W ramach zakończonego kursu zawodowego – brukarz, połączonego z aktywizacją zawodową i szkoleniem w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ułożono nowy ciąg komunikacyjny w sąsiedztwie budynku oddziału zakładu karnego typu otwartego.

Tekst: kpt. Maciej Sielski

Zdjęcia: por. Waldemar Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej