Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu rozpoczął współpracę z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białobrzegach. Pierwsze wspólne działania już przynoszą pozytywne efekty.

Współpraca w ramach społecznej readaptacji skazanych

Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym, w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, w szczególności związanych z pozbawieniem wolności, mogą współdziałać m.in. organizacje oraz instytucje, których celem działania jest realizacja zadań związanych z zapobieganiem przestępczości i readaptacji społecznej skazanych. W związku z tym, w grudniu 2022 roku dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu ppłk Adam Piórkowski podpisał porozumienie o współpracy z dyrektorem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach Irminą Maciąg, którego celem jest szeroko rozumiane przeciwdziałanie i ograniczanie negatywnych zjawisk społecznych. Biorąc pod uwagę wysokie priorytety związane ze współdziałaniem w wykonywaniu kar, podczas podpisywania porozumienia obecny był również burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi Adam Bolek.

 

Współdziałanie w wykonywaniu kar

Porozumienie przewiduje współpracę Aresztu i białobrzeskiego MGOPS-u, poprzez działania prowadzone przez gminnych pracowników socjalnych, które mają za cel pomoc socjoterapeutyczną dla więźniów z Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie. Współpraca obejmuje również udział pracowników MGOPS-u w opracowywaniu i realizacji programów resocjalizacyjnych, zapewnienie pomocy w zakresie reintegracji skazanych ze społeczeństwem oraz podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się osadzonych i ich rodzin oraz integracji ze środowiskiem otwartym.

 

Wspólne działania już rozpoczęte

Już kilka dni po podpisaniu porozumienia o współpracy w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie odbyły się pierwsze zajęcia. Uczestniczyli w nich pracownicy socjalni MGOPS-u, a beneficjentami byli osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności. W ramach spotkania poruszane były kwestie związane z szeroko rozumianą readaptacją społeczną i pomocą postpenitencjarną osadzonych. Spotkanie to pozwoliło osadzonym nabyć wiedzę z zakresu wymogów formalnych i procedur związanych z ubieganiem się o miejsce w schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych. Skazani mieli także okazję dowiedzieć się o jakie formy pomocy finansowej mogą ubiegać się po opuszczeniu jednostki penitencjarnej - między innymi w zakresie dofinansowania wydatków mieszkaniowych. Ponadto przedstawiciele MGOPS-u poinformowali osadzonych również o procedurze orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności oraz udzielili informacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. To dla wielu skazanych, opuszczających mury więzienia, ważne informacje, które pozwolą odpowiednio wcześniej przygotować się do życia po zwolnieniu. Tego typu spotkania będą się odbywały cyklicznie.

 

Opracowanie ppor. Bartosz Muszyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej