Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Średniej Wsi, będącego częścią Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych realizowana była kolejna edycja Programu Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Narkotyków.

 

Program skierowany jest do ogółu skazanych, a w szczególności tych, którzy wymagają odpowiedniej korekcji w obrębie posiadanych stylów korzystania z alkoholu, czy zetknęli się z narkotykami. Okazuje się, że do wielu przestępstw nie doszłoby, gdyby sprawcy nie znajdowali się pod wpływem alkoholu lub innych środków o działaniu psychoaktywnym. Spożywanie alkoholu i przyjmowanie narkotyków nie tylko poprawia samopoczucie, ale przede wszystkim obniża poziom krytycyzmu, zmniejsza możliwość obiektywnej oceny własnego zachowania. W ten sposób substancje te stymulują do podejmowania zachowań naruszających ogólnie przyjęte normy i prawne.

W trakcie zajęć o charakterze edukacyjnym skazanym przekazywana jest ogólna wiedza na temat alkoholu, narkotyków i ich wpływu na psychofizyczne funkcjonowanie człowieka. W dalszej kolejności są uczeni rozpoznawania u siebie typowych objawów związanych z uzależnieniem od alkoholu lub piciem w sposób ryzykowny, czy szkodliwy. Skazani nabywają też umiejętności szybkiego obliczania ilości spożytych porcji standardowych alkoholu. Kolejna część programu dotyczy wpływu narkotyków na funkcjonowanie społeczne i osobiste osób, które po nie sięgają. Osadzonych zapoznano z podstawowymi podziałami substancji psychoaktywnych, ich specyficznym działaniem. Omówione zostały też same skutki sięgania po tego typu substancje. Znaczną część zajęć poświęcono także zjawisku przyjmowania dopalaczy.

Program cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony skazanych. Okazuje się, że poruszane treści są dla nich przydatne i w znacznym stopniu poszerzają ich wiedzę z zakresu roztropnego i bezpiecznego korzystania z alkoholu i wycofania się z przyjmowania typowych narkotyków, czy dopalaczy. Dla znacznej części skazanych udział w programie spełnia funkcję motywującą do poważnego zajęcia się posiadanym problemem alkoholowym i rozpoczęciem terapii odwykowej.

 

 

Tekst por. Łukasz Matusz

Foto. kpt. Krzysztof Biernasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej