Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Średniej Wsi aktywnie uczestniczą w procesie resocjalizacji poprzez udział
w programach readaptacji społecznej między innymi z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowia „ TRZY MINUTY = ŻYCIE”.

Program w pierwszej kolejności skierowany jest do skazanych za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Ma on na celu przygotowanie osadzonych do pełnienia ról społecznych oraz wywołanie trwałych zmian w ich osobowości, postawach i zachowaniach. Przygotowanie do sytuacji kryzysowych z zagrożeniem życia poprzez wdrażanie do: realizacji zadań z zakresu ratownictwa podczas wypadków,
udzielania osobom w stanie zagrożenia życia lub zdrowia pierwszej pomocy do czasu
przybycia zawodowych służb ratowniczych,
korzystania ze zdobytej wiedzy niezbędnej do celowego i racjonalnego działania w sytuacjach kryzysowych.

Tekst, foto: mjr Marcin Korzeb

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej