W dniach 12-14.04.2022 r. skazani z Oddziału Zewnętrznego w Słońsku uczestniczyli w warsztatach socjoterapeutycznych opartych o Trening Zastępowania Agresji w wymiarze 24 godzin zegarowych.

Zajęcia organizowane były w ramach projektu "Szansa na przyszłość - program pomocy postpenitencjarnej skierowany do osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych" zrealizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Program zawierał w sobie również materię z zakresu przeciwdziałania pro-kryminalnym postawom, kształtowania umiejętności społecznych oraz psychoedukację z zakresu emocji, asertywności.

W ocenie prowadzącej zajęcia skazani uczestniczyli w nich w sposób korzystny oraz zaangażowany - dostrzegali korzyści płynące z pracy nad swoim funkcjonowaniem jak również wprowadzania konstruktywnych zmian w zachowaniach na wolności.

 

tekst: mł. chor. Marcin Kwiatkowski

zdjęcia: ppor. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej