Brak dostatecznego wykształcenia, to jeden z deficytów osadzonych rozpoczynających odbywanie kary pozbawienia wolności. Rozwiązaniem tego problemu są kurs podnoszące kwalifikacje zawodowe osadzonych. Kolejny z kursów właśnie rozpoczął się w OZ w Słońsku.

W okresie 02.11.2018 – 12.11.2021 r. oraz 22.11.2021 – 01.12.2021 - na terenie Oddziału Zewnętrznego w Słońsku odbyły się dwa kursy: TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W kursach uczestniczyło łącznie 16 skazanych. Wszyscy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym. Celem kursów było podniesienie kwalifikacji zawodowych osadzonych.

Brak dostatecznego wykształcenia, to jeden z deficytów osadzonych rozpoczynających odbywanie kary pozbawienia wolności. Zaniedbania w wykształceniu, długoletnie bezrobocie, często długoterminowe wyroki powodują u osadzonych odrealnienie na rynku pracy. Blisko połowa skazanych posiada wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne, co stawia tą grupę osób złej sytuacji na rynku pracy.

Podejmowane przez Służbę Więzienną oddziaływania penitencjarne poprzez m.in. - podnoszenie kwalifikacji zawodowych więźniów ma prowadzić do osiągnięcia celu wykonania kary pozbawienia wolności, którym jest: wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego.


Tekst i zdjęcia: ppor. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej