W dniach od 25.09.2019 do 30.10.2019 w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku realizowany był program korekcyjno - edukacyjny w wymiarze 60 godzin dla sprawców przemocy we współpracy z PCPR w Gorzowie Wlkp.

Podczas realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego osadzeni zapoznają się z wieloma zagadnieniami dotyczącymi zachowań przemocowych oraz agresywnych, w szczególności z umiejętnościami samokontrolnymi i zapobiegawczymi. Kształtowane jest poczucie odpowiedzialności za własną sprawczość oraz autorefleksja w perspektywie długoterminowej.

Poruszane są w szczególności następujące obszary tematyczne:

- nadużywanie alkoholu, a przemoc w rodzinie;

- zastępowanie zachowań agresywnych zachowaniami respektującymi potrzeby innej osoby;

- zrozumienie i zdefiniowanie problemu przemocy;

- analiza art. 207 kk w odniesieniu do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizacja wspomnianych oddziaływań ma na celu kształtowanie świadomości oraz zaopatrzenie osadzonych w niezbędny warsztat umiejętności, celem poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dzięki uczestnictwu przyjrzą się oni swoim zachowaniom oraz na przykładach poruszanych podczas sesji zastanowią się nad możliwymi rozwiązaniami sytuacji problemowych w sposób konstruktywny, nieagresywny. Prowadzący spotkania w swoich oddziaływaniach podkreślają zachowania asertywne oraz konstruktywne metody spędzania czasu i rozładowania napięć. Grupowy charakter spotkań umożliwia wspólne wyciąganie wniosków oraz pracę na zasadzie warsztatów, burzy mózgów oraz psychoedukacji. Celem programu jest niepowrót na drogę zachowań patologicznych, agresywnych oraz przestępczych.

 

tekst: st. szer. Marcin Kwiatkowski

zdjęcia: st. szer. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej