W Oddziale Zewnętrznym w Słońsku skazani uczestniczą w szkoleniu zawodowym ,,Malarz-szpachlarz”

Po przerwie spowodowanej pandemią COVID - 19 w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku wznowiono szkolenia kursowe. Kurs zawodowy realizowany jest w ramach projektu pn. ,,Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W kursie uczestniczy 12 skazanych. Szkolenie złożone jest z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Celem projektu w ramach organizowanych kursów jest przekazanie skazanym nie tylko praktycznych umiejętności zawodowych, ale także umiejętności pozwalających na właściwe funkcjonowanie, tak w środowisku lokalnym, jak i na otwartym rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

 

tekst i zdjęcia: st. szer. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej