Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Słońsku trwa aktualnie realizacja szkolenia kursowego podnoszącego kwalifikacje zawodowe osób pozbawionych wolności. W kursie bierze udział dwunastu osadzonych

Jest to kolejny kurs realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego podstawowym założeniem jest „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Jego integralną część stanowi rządowy program „Praca dla więźniów”.

Projekt skierowany jest głównie do skazanych nieposiadających wyuczonego zawodu oraz tych, którzy są zainteresowani nabyciem, podniesieniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest nieodległy termin końca kary, który nie może być większy niż dwa lata, lub nabycie przez osadzonego w okresie dwóch lat formalnych uprawnień do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Oprócz szkolenia zawodowego skazani przechodzą również kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie bhp i aktywizacji zawodowej. Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia.

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Wartość całkowita Projektu: 132 249 773,70 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 111 460 109, 27 zł.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Marcin Łukasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej