W dniu 05.10.2022 pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Kluczborku, mjr Tomaszem Iwaniukiem, a Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Blachowni, Panem Marcinem Huras, działającym w imieniu Powiatu Częstochowskiego, została podpisana umowa dotycząca zatrudnienia osadzonych z sierakowskiej jednostki.
Dzięki zawartej umowie 4 osadzonych zostanie skierowanych do pracy społecznej poza terenem jednostki w systemie pracy bez konwojenta. Osadzeni będą zatrudnieni w charakterze pracowników gospodarczych oraz przy pracach konserwatorskich. 
 
To kolejne porozumienie w ramach programu „Praca dla więźniów”, którego podstawowym celem jest readaptacja społeczna osób przebywających w jednostkach penitencjarnych. 

Należy podkreślić, iż praca osadzonych stanowi istotny czynnik w procesie resocjalizacji. Daje możliwość aktywizacji zawodowej, wzbudza poczucie odpowiedzialności, pozwala na wykorzystanie resocjalizacyjnych walorów pracy wykonywanej na rzecz organów administracji publicznej, samorządu terytorialnego, organizacji pożytku publicznego, przyczynia się do powrotu osadzonych do społeczeństwa. 
 
Tekst i zdjęcia: ppor. Karolina Domańska-Bednarek
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej