W życiu każdego człowieka istnieją wartości, dla których żyje i dzięki którym realizuje się. Jedną z takich wartości jest niewątpliwie praca.

logo power.jpg

Znaczenie pracy zawodowej dla jednostki staje się najbardziej widoczne w przypadku jej utraty i braku, bowiem osoba bezrobotna przez dłuższy czas cierpi nie tylko z powodu utraty środków przeznaczonych na utrzymanie i ograniczenia możliwości konsumpcji, ale także z powodu pogorszenia się jakości kontaktów społecznych i rodzinnych.

W Areszcie Śledczym w Poznaniu oraz podległych oddziałach zewnętrznych zakończyła się realizacja projektu pt. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" na rok 2019.

Program realizowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS. Wyszkoliliśmy w minionym roku 131 skazanych w ramach realizowanego projektu.  

 

W jednostkach odbyły się kursy:


-Profesjonalne sprzątanie

-Brukarz

-Elektromonter

-Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

-Ogrodnik terenów zielonych

-Opiekun osób starszych.
 

Po analizie lokalnego rynku pracy, jesteśmy przekonani że osadzeni w chwili zwolnienia z jednostki penitencjarnej  będą dysponować przydatnymi kwalifikacjami zawodowymi.

Z kursów skorzystali skazani dorośli i młodociani przebywający w tutejszej jednostce penitencjarnej. Regularna praca uczy współdziałania, jest skutecznym narzędziem budowania poczucia własnej wartości. Praca wreszcie stanowi jeden ze środków oddziaływań, za pomocą których realizowane są cele wykonania kary pozbawienia wolności. W chwili obecnej objęcie jak największej grupy skazanych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi poprzez pracę jest jednym z ważniejszych zadań Służby Więziennej. Areszt Śledczy w Poznaniu od lat stara się dużej grupie skazanych umożliwić podjęcie pracy i podnoszenie swoich kompetencji zawodowych. Rok 2020, to dla nas kolejne kursy oraz nowe możliwości dla skazanych.

 

 

ppor. Marlena Przybył, por. Mariusz Szymański

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej