W ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, w ramach działania „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w Oddziale Zewnętrznym w Radomiu jest zrealizowany kurs technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Koszt kursu wyniósł 27180 zł

Kursy zawodowe zostały wznowione po przerwie związanej z pandemią koronawirusa. W ramach reżimu sanitarnego uczestnicy kursu oraz prowadzący poddawani są pomiarowi temperatury oraz używają maseczki. W trakcie przerw w zajęciach pomieszczenie wykładowe jest dezynfekowane i wietrzone. Grupa dwunastu osadzonych z Oddziału Zewnętrznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poznało tajniki zwodu technologa robót wykończeniowych w budownictwie. Skazani podobnie jak uczestnicy wcześniej organizowanych kursów - poza szkoleniem zawodowym, przechodzą także kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, bhp i z zakresu aktywizacji zawodowej.

 

Głównym celem jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Takim szkoleniem w pierwszej kolejności obejmowani są ci więźniowie, którzy nie mają wyuczonego zawodu lub mają taki zawód, w którym dotychczas nie potrafili znaleźć zatrudnienia. Jest to kolejny kurs realizowany w jednostce w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego głównym założeniem jest „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Dodatkowo jego integralną część stanowi rządowy program „Praca dla więźniów”.


Dzięki organizowanym kursom przygotowujemy skazanych do readaptacji społecznej, czyli właściwego funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego i minimalizujemy ryzyko powrotu do przestępstwa

Tekst oraz zdjęcia: ppor. Krzysztof Kasjan

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej