6 maja 2019r w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Radomiu rozpoczął się kolejny kurs zawodowy w zawodzie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie w ramach PO WER

Kurs zawodowy został zorganizowany ramach projektu ,,Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja omawianego projektu ma za zadanie wyposażyć skazanych w odpowiednią wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz umożliwić podjęcie zatrudnienia po odbyciu kary. Projekt PO WER daje odpowiednie narzędzie w ręce kursanta do radzenia sobie w trudnych życiowych sytuacjach. Jednym z głównych założeń projektu jest nauka organizacji i kultury pracy, danie kursantowi realnej szansy odnalezienia się na rynku pracy, umożliwienie uzyskania konkretnych umiejętności w określonych zawodach.

Tekst: por. Marcin Burkiewicz

zdjęcia: kpt Konrad Majchrowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej