Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

§1. Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z występowaniem na obszarze, miasta Radomia dużej ilości potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), na terenie Aresztu Śledczego w Radomiu oraz Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Radomiu, na okres 7 dni, wprowadza się do realizacji Regulamin organizacji widzeń dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Radomiu oraz w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Radomiu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Na czas obowiązywania niniejszego Zarządzenia zawiesza się realizację uregulowań  zawartych w Rozdziale XI i Rozdziale XX pkt 2 lit. b) Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 20/2021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu z dnia 18.02.2021r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym w Radomiu oraz w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Radomiu oraz Rozdziale XI Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 20/2021 Dyrektora Aresztu Śledczego  w Radomiu z dnia 18.02.2021r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym w Radomiu oraz w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Radomiu.

§3. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej