Służba Więzienna - trudna, odpowiedzialna i ciekawa praca. Zapewniamy porządek i bezpieczeństwo w zakładach karnych i aresztach śledczych. Przygotowujemy skazanych do powrotu do społeczeństwa.

Dlaczego warto wstąpić do służby? 

 

Oferujemy:

- stałe zarobki zagwarantowane przepisami

- stabilność zatrudnienia - mianowanie na stanowisko, a nie umowa o pracę

- zasiłek na zagospodarowanie w momencie przejścia do służby stałej

- dopłata do wypoczynku, równoważnik za przejazd na każdego członka rodziny

- wsparcie mentora w pierwszych miesiącach służby

- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ogólnych

- jasno określone zasady zachowania, etyki

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- nagrody uznaniowe za wzorowe wykonywanie obowiązków

- pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w służbie stałej

- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego

- równoważnik za remont lokalu mieszkalnego

- ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby

 

Czego wymaga służba:

- umiejętności podporządkowania się hierarchicznej strukturze

- dyspozycyjności

- umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

- asertywności i empatii

- umiejętności komunikowania się

- zdyscyplinowania i współdziałania w grupie

- kreatywności

- etycznego postępowania

- świadomości prawnej

 

O przyjęcie do służby może się ubiegać osoba:

- posiadająca obywatelstwo polskie

- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej

- korzystająca z pełni praw publicznych

- osoba niekarana 

- posiadająca co najmniej średnie wykształcenie

 

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:

1) złożenie wymaganych dokumentów :

- wypełniona ankietę personalna, która jest dostępna pod adresem

- http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej

- świadectwa pracy lub służby (kopie)

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje

- zawodowe i specjalistyczne (kopie)

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia

- do testu sprawności fizycznej (dostarczone w dniu testu)

- odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz

- odpis skrócony aktu małżeństwa (kopie)

- kserokopię dowodu osobistego, kserokopię książeczki wojskowej

2) rozmowa kwalifikacyjna

3) test sprawności fizycznej kandydata składający się z 5 prób: mocy, siły, gibkości,

zwinności, szybkości

4) ustalenia zdolności psychicznej do służby w Służbie Więziennej

 

Dokumenty należy kierować na adres:
Areszt Śledczy w Poznaniu ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej