W Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu na rok 2018 zakończyła się realizacja projektu pt. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

logo power.jpg

Program realizowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS. Od marca do połowy listopada 2018 roku odbyło się siedem kursów zawodowych przygotowujących do wykonywania zawodów: glazurnik (2 kursy), technolog robót wykończeniowych w budownictwie (2 kursy), elektromonter, ogrodnik i profesjonalne sprzątanie. 80 skazanych pozytywnie zdało egzaminy końcowe, a 70 zostało zatrudnionych w zawodzie, w którym ukończyło kurs.

Wykonano prace, których efektem jest odnowa łazienek w oddziałach mieszkalnych, świetlicy, wszystkich korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń w których wydawane są posiłki, przygotowanie pomieszczeń suszarni i dokonanie nowych nasadzeń roślin na terenie okalającym budynek OZ.

Z kursów skorzystali skazani dorośli i młodociani przebywający w tutejszej jednostce penitencjarnej. Regularna praca uczy współdziałania, jest skutecznym narzędziem budowania poczucia własnej wartości. Praca wreszcie stanowi jeden ze środków oddziaływań, za pomocą których realizowane są cele wykonania kary pozbawienia wolności. W chwili obecnej objęcie jak największej grupy skazanych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi poprzez pracę jest jednym z ważniejszych zadań Służby Więziennej. Areszt Śledczy w Poznaniu od lat stara się dużej grupie skazanych umożliwić podjęcie pracy i podnoszenie swoich kompetencji zawodowych.

 

 

mjr Małgorzata Tyrakowska, ppor. Mariusz Szymański

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej