Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

1. Na terenie Zakładu Karnego w Potulicach oraz Oddziału Zewnętrznego w Potulicach do 28.04.2021 roku z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni następuje wstrzymanie:

-udzielania osadzonym widzeń;

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Zakład Karny w Potulicach oraz Oddział Zewnętrzny w Potulicach podjął wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności m.in. poszerzono uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi
za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej