Międzynarodowy Dzień Tolerancji

 16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej. Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

Tolerancja w więzieniu

Międzynarodowy Dzień Tolerancji nawiązuje do szacunku, akceptacji oraz tolerancji różnorodności kultur na całym świecie. W tym dniu Służba Więzienna podejmuje działania, które mają na celu zaktywizowanie osadzonych w jednostkach penitencjarnych na rzecz tolerancji i uświadamianie im o niebezpieczeństwach związanych z konsekwencjami dyskryminacji. Ten dzień jest także okazją do głębszej refleksji nad przyczynami nietolerancyjnych zachowań oraz poszukiwaniem praktycznych wskazówek, które mogą doprowadzić do znalezienia rozwiązań problemów związanych z brakiem tolerancji.

Tolerancja w Oddziale Zewnętrznym w Popowie

Skazani mężczyźni odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Popowie po raz kolejny uczestniczyli w programie resocjalizacji „Tolerancja”, który został zrealizowany przez kadrę penitencjarną popowskiej jednostki.

Deklaracja Zasad Tolerancji

Konferencja Generalna UNESCO na swojej 28 sesji w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości.

Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu różnorodności kulturowej. Artykuł 1 Deklaracji Zasad Tolerancji brzmi:

"Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja - wartość, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju."

Służba Więzienna na straży tolerancji

W Oddziale Zewnetrznym w Popowie kadra penitencjarna pogłębia wiedzę osadzonych oraz uwrażliwia ich na różnego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji. W ramach prowadzonych oddziaływań został realizowany program resocjalizacji pt. Tolerancja. Głównymi założeniami zajęć było uwrażliwienie osadzonych na potrzeby i trudności, z którymi na co dzień borykają się mniejszości narodowe w Polsce, kształtowanie postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, postawy szacunku dla innych kultur i tradycji oraz umiejętności zapobiegania dyskryminacji.

Osadzeni przebywające w jednostkach penitencjarnych należą do zbiorowości, wśród której wstępuje duży odsetek osób o niedojrzałej osobowości oraz niedostosowanych społecznie. Są populacją w której występuje egocentryczna motywacja oraz silna zależność społeczna. Zachowanie ich cechuje zazwyczaj postawa roszczeniowa ze skłonnościami do impulsywnego wyrażania emocji oraz niezdolnością do odraczania gratyfikacji. Przeważa myślenie konkretne, bez skłonności do głębszej autorefleksji, oraz świadomego poszerzania myśli w oparciu o wyższe cele. Poprzez udział w zajęciach skazani mieli możliwość do podsumowania oceny swojej postawy oraz weryfikacji poglądów jakie prezentują.

Być tolerancyjnym to znaczy mieć szacunek dla ludzi, ich wolności i sposobu życia mimo, iż jest całkowicie odmienny od naszego. Nie znaczy to jednak, że tolerancja ma nas pozbawiać własnych poglądów i sposobu myślenia. Możemy mieć opinie całkiem odmienne od ogółu a mimo to być osobą tolerancyjną. Możemy wrażać własne opinie i poglądy na temat różnych zjawisk w sposób nie naruszający godności osobistej innych rozmówców. Znajomość pojęcia tolerancji daje szansę pełniejszego, bardziej świadomego funkcjonowania w społeczeństwie.

 

tekst: ppor. Ewa Smolińska

zdjęcie: OZ Popowo

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej