Grupa skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Popowie wzięła udział  w programie którego głównym celem jest edukacja i  uświadomienie zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z nadużywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych.

Założenia programu

Program resocjalizacji “Każdy ma to na co się odważy” porusza różne obszary funkcjonowania człowieka. Skupia się szczególnie na płaszczyznach, których dysfunkcje przyczyniają się do patologicznych i prokryminalnych zachowań skutkujących popełnieniem przestępstwa. Zachowania przestępcze stoją w sprzeczności z uznawanymi społecznie wartościami. Aby wesprzeć osoby łamiące prawo w ich powrocie do akceptowanego funkcjonowania społecznego ważne jest aby mogły one dokonać wglądu we własne hierarchie wartości i ujrzeć rozbieżności pomiędzy wartościami uznawanymi społecznie a uznawanymi przez nich samych a także różnicę pomiędzy wartościami deklarowanymi a realizowanymi przez nich. Doświadczenie dysonansu może pozytywnie wpłynąć na motywację do zmiany. Ten rodzaj wiedzy o sobie jest niezbędny do przebudowy osobistej hierarchii wartości, a kiedy się dokona, osoba skazana ma duże szanse na sukces resocjalizacyjny. Z tego powodu wśród wybranych tematów pracy w programie ważne miejsce zajmują rozważania nad wartościami oraz celami, które ludzie chcą osiągać. Kiedy w życiu człowieka zachodzi zgodność pomiędzy obieranymi przez niego celami a wyznawanymi wartościami prowadzi on satysfakcjonujące życie. Program opiera się na koncepcjach teoretycznych wyjaśniających funkcjonowanie człowieka m.in. z obszarów: psychologii behawioralno–poznawczej, psychologii rozwojowej, psychologii humanistycznej oraz psychologii zdrowia. Realizowany jest przez profesjonalnie przygotowanych psychologów, zatrudnionych w grochowskiej jednostce oraz szkoleniowca i certyfikowanego instruktora terapii uzależnień - Jacka Znamierowskiego.

W programie biorą udział osoby pozbawione wolności, u których rozpoznano problemy w zakresie używania środków psychoaktywnych lub stwierdzono ryzyko wystąpienia tego rodzaju trudności, a także osoby skazane, w związku z popełnieniem czynu określonego w art. 178a kk. Oddziaływaniami są objęci skazani mężczyźni odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w zakładzie karnym typu półotwartego.

Szeroka tematyka przeciwdziałania uzależnieniom jest przedmiotem wielu cyklicznych działań i zajęć edukacyjno-profilaktycznych prowadzonych przez kadrę psychologów i wychowawców grochowskiego aresztu, wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności. Wyposażanie osadzonych w elementarną wiedzę o zażywaniu środków odurzających i potencjalnych zachowaniach towarzyszących, wraz z propozycją tematycznych warsztatów dyskusyjnych, urozmaiconych o mini wykłady i materiały audiowizualne, to forma zajęć gwarantująca zarówno ich wysoką jakość jak i atrakcyjność.

Epidemia koronawirusa nie zatrzymała działań resocjalizacyjnych. Zajęcia z osadzonymi odbywają się w małych grupach z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, zarówno osadzone jak i osoba prowadząca zostali wyposażeni w środki ochronne.

 

Tekst: ppor. Ewa Smolińska

Zdjecia: OZ Popowo

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej