W Oddziale Zewnętrznym w Popowie aktualnie realizowany jest kurs zawodowy „Hydraulik” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.

Od 2016 roku Służba Więzienna realizuje projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych tworzących możliwości realnego wyjścia z obszaru zagrożenia wykluczeniem społecznym
i podjęcia pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, a tym samym zmniejszenie powrotności do przestępstwa i ograniczenie zjawiska recydywy mające realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa obywateli.

Więźniowie, którzy mają nieodległy termin końca kary (nie więcej niż dwa lata) lub nie więcej niż 2 lata do nabycia uprawnień formalnych pozwalających do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie i deficyt w wykształceniu oraz są zainteresowani nabyciem, podniesieniem lub zmianą posiadanych kwalifikacji zawodowych mogą wziąć udział w kursach organizowanych na terenie jednostki penitencjarnej. Szkolenia rozpoczynają się od zajęć aktywizacji zawodowej, następnie uczestnicy uczą się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej następnie odbywa się szkolenie teoretyczne a potem praktyczne.

12 skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego uczestniczy w zajęciach kursowych przygotowujących do zawodu hydraulika. Prowadzone szkolenie obejmuje teoretyczne treści takie jak: zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP, zapoznanie z wiedzą teoretyczną dotyczącą tematyki z wiązanej z budową i obsługa maszyn, narzędzi i przyborów wykorzystywanych podczas prac hydraulicznych, nabycie umiejętności czytania dokumentacji technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, zdobycie umiejętności doboru materiałów stosowanych w instalacjach sanitarnych, montaż przyborów i wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, nabycie umiejętności przygotowania miejsca pracy – sprzętu, materiałów oraz zdobycie praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Tekst: ppor. Ewa Smolińska

Zdjęcia: OZ Popowo

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej