W dniu 15.05.2017r. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach rozpoczęto realizację szkoleń zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

W odbywającym się po raz pierwszy szkoleniu „Ogrodnik terenów zieleni” realizowanym w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 bierze udział 12 skazanych. W trwającym 156 godzin kursie, poza częścią teoretyczną i praktyczną prowadzi się także zajęcia z aktywizacji zawodowej, zagadnień BHP oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Jak przewidziano w projekcie po zakończeniu szkolenia planuje się zatrudnienie w różnych formach ponad połowy uczestników szkolenia.

Wartość całkowita projektu: 132 249 773,70zł

Dofinansowanie projektu UE: 111 460 109,27zł

 

Tekst: mjr Maciej Kaźmierczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej