Skazani uczestniczą w zajęciach ruchowych

W jednostce penitencjarnej został uruchomiony program readaptacji społecznej osadzonych mający na celu promocję zdrowia, wzmacnianie pozytywnych cech i nawyków, uświadomienie negatywnych konsekwencji, wynikających ze stosowania używek i alkoholu przez uczestników zajęć przed osadzeniem ich w zakładzie karnym. Program ma również na celu redukowanie poziomu agresji wśród osadzonych poprzez stosowane ćwiczenia fizyczne, rozluźniające i oddechowe.

Uczestnikami programu są skazani dorośli odbywający karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie oraz młodociani, którzy pozostają w okresie rozwoju fizycznego i psychicznego, a nie posiadają umiejętności i wiedzy na temat zdrowego trybu życia. Pierwszeństwo udziału w programie mają osadzeni, którzy odbywają karę w systemie programowanego oddziaływania i w przeszłości mieli problemy z alkoholem lub narkotykami, bądź pod ich wpływem dokonali przestępstwa.

Program readaptacji skazanych „Rozciąganie na śniadanie” poprzez kształtowanie właściwego trybu życia będzie realizował zadania zmierzające do kształtowania umiejętności społecznych oraz poznawczych w odniesieniu do szeregu spraw związanych ze zdrowiem. Jednym z podstawowych celów prowadzonych zajęć i ćwiczeń będzie szeroko pojęta edukacja osadzonych zmierzająca do wzbudzenia w nich potrzeby przestrzegania zasad zdrowego, aktywnego stylu życia.

Zajęcia odbywają się w świetlicy centralnej oraz w miarę możliwości zostały przewidziane na świeżym powietrzu, na boisku sportowym. W jednej edycji programu weźmie udział 2-6 osadzonych, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W miarę wzrostu zainteresowania zajęciami przewidywane będą kolejne edycje.

 

Tekst, fotografie: por. Przemysław Gadomski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej