W okresie od 23 września 2019r. do 11 październiku 2019r. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Opolu Aresztu Śledczego w Opolu odbywał się kurs „Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych połączony z aktywizacją zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

logo-materialy-power.jpg

 

 

 

 

Szkolenie realizowane było w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W kursie uczestniczyło 12 skazanych.

Celem cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego było m.in.:
- nabycie praktycznych i teoretycznych umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy w zawodzie oraz do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
- kształtowanie postawy empatycznej i zwiększenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;
- aktywizacja zawodowa do samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

Planowane efekty:
Blok zajęć teoretycznych obejmował szkolenie z zasad BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla danego zawodu oraz nabycie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu opiekuna/asystenta.
Blok zajęć praktycznych obejmował nabycie umiejętności bezpiecznej pracy oraz zasad zachowania BHP, sposobów i technik praktycznej nauki zawodu.Dodatkowo cykl szkoleniowy uzupełniony był o szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W ramach programu poświęconego aktywizacji zawodowej uczestnik szkolenia poznawał zasady sporządzania CV, listu motywacyjnego, autoprezentacji i komunikacji z pracodawcą. Dodatkowo poznawał różne techniki poszukiwania pracy, spróbował odkryć i poznać umiejętności i własne predyspozycje zawodowe.

Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 129 291 682,28 PLN,
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 108 967 029,82 PLN

Tekst i zdjęcia: ppor. Dawid Makowski

Galeria

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej