Praca jest jednym najistotniejszych aspektów resocjalizacji osób osadzonych. Umożliwia im nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, jednocześnie mając znaczący wpływ na sferę społecznego funkcjonowania.

Resocjalizacja poprzez pracę
Praca uczy skazanych prawidłowych wzorców zachowania, poprawia ich poczucie własnej wartości oraz daje możliwość częściowej rekompensaty społecznej za popełnione przestępstwa. Podejmując zatrudnienie osadzeni przestają być obciążeniem dla społeczeństwa. Zaczynają sami zarabiać na swoje utrzymanie. Potrącane z ich zarobków środki finansowe zasilają m.in. Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Zatrudnienie osób mających zobowiązania alimentacyjne daje im możliwość spłaty bieżących zobowiązań oraz posiadanego zadłużenia. Zwiększenie zatrudnienia na rzecz samorządów lokalnych przynosi, także wymierne korzyści społeczności lokalnej społeczności.

Wymierne efekty
Program „Praca dla więźniów” przynosi wymierne efekty, także w Areszcie Śledczym w Opolu i podległych mu oddziałach zewnętrznych. Świadczy o tym istotny wzrost liczby zatrudnianych skazanych, a co za tym idzie, zwiększenie środków finansowych przekazywanych z pensji osadzonych.

Trochę statystyki
W 2018 roku w Areszcie Śledczym w Opolu oraz podległych mu oddziałach zewnętrznych: w Turawie oraz Opolu, ponownie odnotowano wzrost zatrudnienia osób skazanych. Średnio zatrudnionych było 201 skazanych miesięcznie, co stanowi 43,00% populacji pracujących osadzonych. Stopa bezrobocia wśród skazanych liczona na koniec roku 2018 w porównaniu do początku zeszłego roku, spadła o ponad 4 punkty procentowe tj. z 21% do 16,87%.  Skazani zatrudniani byli w formie odpłatnej wewnątrz jednostki oraz poza jej terenem  - 52% populacji zatrudnionych. Pracowali w przywięziennych przedsiębiorstwach państwowych, na umowę o pracę u kontrahentów zewnętrznych oraz na rzecz Aresztu Śledczego w Opolu. Nieodpłatnie na terenie jednostki oraz poza nią, na rzecz placówek publicznych, także charytatywnie, zatrudnianych było średnio 100 osadzonych, co stanowi 51% wszystkich zatrudnionych.

Tekst: st. szer. Dawid Makowski
Zdjęcia: st. szer. Dawid Makowski,  por. Jakub Graczyk

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej