Kurs zawodowy „Brukarz" to cykl szkoleniowo - aktywizacyjny skierowany do grupy 12 osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Opolu.

Szkolenie zostało zrealizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Odbył się w okresie od 28 listopada 2018 r. do 15 grudnia 2018 r.

Kurs miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ułatwienia im powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności oraz aktywizowanie ich do samodzielnego poszukiwania pracy po opuszczeniu murów zakładu karnego. W ramach kursu osadzonym umożliwiono nabycie praktycznych i teoretycznych umiejętności do wykonywania prac w zawodzie brukarza.

Łączny czas trwania cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego wyniósł 136 godzin dydaktycznych na osadzonego. Składał się  z dwóch modułów:
I. Zajęć teoretycznych obejmujących szkolenie z zasad BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także zajęć ukierunkowanych na przekazanie skazanym teoretycznych podstaw brukarstwa.  
II. Zajęć praktycznych obejmujących nabycie umiejętności bezpiecznej pracy oraz zasad zachowania BHP, sposobów i technik przygotowania powierzchni pod kostkę brukową. W skład modułu wchodziło również nabycie umiejętności układania kostki brukowej.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest jedną z podstawowych form resocjalizacji i readaptacji skazanych. Umiejętności zawodowe nabyte w trakcie realizacji kary pobawienia wolności zwiększają szanse na nie powrót skazanych do przestępstwa. Tego typu wysokospecjalistycznie szkolenia dają dobre efekty i znacznie przyczyniają się do znalezienia pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Tekst: st. szer Dawid Makowski
Zdjęcia st. szer. Dawid Makowski i por. Maciej Solecki

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej