Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, kierując się aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. Od dnia 15.03.2022 r. do dnia 28.03.2022r wprowadza się ograniczenia na terenie Zakładu Karnego w Starem Bornem i Oddziale Zewnętrznym w Opatówku na okres 14 dni :

§ 1. Począwszy od dnia 15.03.2022 r. na terenie Zakładu Karnego w Starem Bornem do dnia 28.03.2022 roku wprowadza się ograniczenia w postaci:

a) nieudzielaniu spacerów, widzeń, udziału w zajęciach o charakterze zbiorowym oraz korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych osadzonym którzy
ze względów sanitarnych lub zdrowotnych objęci zostali kwarantanną lub izolacją,

§2. W trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia
realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu
o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między
innymi poniższe uregulowania:

a. widzenie trwa 60 minut i ogranicza się do jednego w miesiącu,

b. w widzeniu uczestniczyć mogą maksymalnie dwie osoby, tj. jedna osoba pełnoletnia
i jedno niepełnoletnie dziecko,

c. nie będą realizowane widzenia o których mowa w art. 105a§3 Kkw,

d. widzeń udziela się najbliższym członkom rodziny osadzonego (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo). W indywidualnych przypadkach dopuszcza się udzielenie widzenia
z inną osobą. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor jednostki penitencjarnej.

e. widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt (każdy stolik przedzielony jest przegrodą umożliwiającą kontakt wzrokowy) skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku (obowiązuje całkowity zakaz kontaktu fizycznego osoby odwiedzającej z osadzonym),

f. widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

g. osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę ochronną,

§ 3. O podjęciu niniejszego zarządzenia niezwłocznie poinformowany zostaje Sąd Okręgowy w Koszalinie III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych.

§ 4. Treść niniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:

  1. podaniu do wiadomości wszystkich osadzonych w Zakładzie Karnym w Starem Bornem;
  2. wywieszeniu na tablicy informacyjnej przy wejściu do Zakładu Karnego w Starem Bornem;

§ 5. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w § 1 nastąpi na zasadach określonych
w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzanych zmian zostaną umieszczone w zakładce: widzenia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej