W połowie kwietnia br. Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Olsztynie rozpoczął realizację 3 kursów w zawodach w ramach Projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Cykl szkoleniowy, w którym uczestniczą skazani składa się ze szkolenia zawodowego, teoretycznego i praktycznego, szkolenia BHP, pierwszej pomocy oraz szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej - łącznie 132 godziny. Do każdego z kursów przystąpiło po 12-tu osadzonych.

W 2018r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Areszcie Śledczym w Olsztynie roku zaplanowano 5 szkoleń zawodowych w atrakcyjnych na rynku pracy, specjalizacjach zawodowych. Są to:

  • technolog robót wykończeniowych w specjalności glazurnik-posadzkarz (2kursy)
  • technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz-szpachlarz
  • hydraulik
  • ogrodnik/konserwator terenów zielonych

Kursanci po złożeniu egzaminu, przystępują do praktyk zawodowych w wymiarze minimum 4 tygodni. Celem praktyk jest utrwalenie przez uczestników Projektu zdobytej wiedzy oraz przede wszystkim umiejętności zawodowych, w takim stopniu, aby w przyszłości opuszczając zakład karny mogli skutecznie i szybko znaleźć zatrudnienie.

 

 

Tekst: ppor. Beata Dubczakowska

Zdjęcia: Adrianna Gajewska

 

POWER

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej