w sprawie działań przeciwepidemicznych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2021 r.

KOMUNIKAT

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS‑CoV-2, w związku z wystąpieniem na obszarze miasta Wrocławia potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem SARS‑CoV-2 oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

1. Do dnia 31 maja 2021 r. do godziny 24:00, z ewentualną możliwością przedłużenia albo skrócenia w przypadku ustania przesłanek, na terenie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu i Oddziału Zewnętrznego w Oleśnicy:

  1. ogranicza się uczestniczenie w zajęciach grupowych i udzielanie posług religijnych z zachowaniem limitu osób osadzonych uczestniczących w zajęciach i posługach religijnych,

  2. wstrzymuje się udzielanie widzeń osadzonym.

2. Przedłużenie ograniczeń następuje na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej