Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa podkarpackiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

§1. Zgodnie z zarządzeniem nr 51/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie, począwszy od dnia 30.11.2020 r., na terenie Zakładu Karnego w Łupkowie i Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu, na okres do 31.12.2020 r., do godziny 15:00 wstrzymuje się :

-udzielanie skazanym widzeń,

-zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych u kontrahentów zewnętrznych;

-przeprowadzanie zajęć kulturalno- oświatowych i sportowych o charakterze zbiorowym,

-odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religilnych.

§2. Przedłużenie ograniczeń wskazanych w pkt 1, następuje na zasadach określonych  w art. 247  § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy, w zakresie uzyskania zgody Sędziego Penitencjarnego.

§3. Treść niniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:

- podaniu do wiadomości wszystkich osadzonych w Zakładzie Karnym w Łupkowie,

- zamieszczeniu na stronie internetowej Zakładu Karnego w Łupkowie,

- wywieszeniu na tablicy informacyjnej przy wejściu do Zakładu Karnego w Łupkowie.

§4. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w § 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy.

§5. Uchyla się : Zarządzenie Nr 45/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie z dnia 16.10.2020 r.,

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej