W dniu ubiegłym tygodniu uczestnicy programu resocjalizacyjnego "Aktywna jesień życia", skierowanego do skazanych 60+ mieli możliwość zapoznania się ofertą klubu seniora w Jaśliskach, a także zapoznać się z historią tej miejscowości

Kadra penitencjarna prowadzi na co dzień szereg programów resocjalizacyjnych skierowanych do różnych kategorii skazanych. Dobór danej grupy do właściwego programu wyznaczają czynniki związane chociażby ze zdiagnozowanymi deficytami lub potrzebami,  charakterem przestępstw ale też i wiekiem.  W związku z powyższym wśród oferty programowej są też te programy, których beneficjentami są „skazani 60+”, będący specyficzną kategorią wymagającą odpowiednich z punktu widzenia wieku i stanu zdrowia środków oddziaływania. Realizowany w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu program „Aktywna jesień życia” ma na celu głównie podniesienie samooceny jego uczestników, zachęcenie ich do rozwijania nowych zainteresowań i konstruktywnego radzenia sobie  z problemami związanymi z wiekiem i wynikającą z tego zmianą formy uczestnictwa w życiu społecznym. W ramach tych oddziaływań, poza zajęciami warsztatowymi rozwijającymi artystyczną wrażliwość i propspołeczne zainteresowania skazanych, ważne są także kwestie dotyczące dającej poczucie przynależności integracji. W tym kontekście, nawiązując do obchodzonego niedawno Dnia Seniora, kilka dni temui uczestnicy aktualnie realizowanej edycji ww. programu mieli okazję odwiedzić Jaśliski Klub Seniora, gdzie spotkali się z jego pracownikami. W trakcie wizyty skazani mieli szansę zapoznać się z ofertą tego typu placówek, a także zajęciami jakie są w nich proponowane osobom starszym lub samotnym. Dzięki uprzejmości pracowników GOK Jaśliska, na zakończenie skazani mieli też możliwość przejść ścieżkę dydaktyczno – historyczną, zapoznając się tym samym z historią Jaślisk. Działanie takie miały  przede wszytskim na celu to, żeby skazani zainteresowali się możliwościami jakie mają w tym zakresie w swoich miejscach zamieszkania, do których powrócą po zwolnieniu. Ze swej strony zaprezentowali jaśliskim seniorom wytwory rękodzieła artystycznego, które powstają w trakcie zajęć i programów realizowanych w jednostce penitencjarnej. 

Tekst mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia:st.kpr. Damian Kurdyła.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej