Uczniowie ze szkoły w Kamyku podczas wizyty w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach mieli okazję zapoznać się ze specyfiką jednostki oraz zasadami funkcjonowania Służby Więziennej.

W trakcie spotkania zapoznaliśmy uczniów ze specyfiką formacji jaką jest Służba Więzienna oraz funkcjonowaniem Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu. Młodzież dowiedziała się m. in. że Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Jest to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce. Jej misją jest praworządne wykonanie kary pozbawienia wolności, ochrona społeczeństwa przed przestępcami oraz resocjalizacja skazanych. Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. W jednostkach penitencjarnych służbę pełnią funkcjonariusze działów ochrony, penitencjarnego, terapeutycznego, kwatermistrze, informatycy, lekarze i pielęgniarki, a także pracownicy administracyjno - biurowi. Każdego dnia pracują na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Oddział Zewnętrzny w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach jest jednostką typu zamkniętego z oddziałami aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego oraz zakładu karnego typu otwartego. W Lublińcu karę odbywają kobiety skierowane zarówno do oddziałów penitencjarnych jak i terapeutycznych. Jeden z dwóch kobiecych oddziałów w Polsce dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Jedyny w Polsce oddział terapeutyczny dla kobiet uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych. W jednostce pełni służbę prawie 90 funkcjonariuszy zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Przedstawiliśmy porządek dnia w zakładzie karnym, mówiliśmy o prawach i obowiązkach skazanych. Uczniowie dowiedzieli się  jakie programy resocjalizacyjne prowadzone są przez wychowawców, psychologów i terapeutów. W trakcie spotkania młodzież była aktywna i zadawał pytania, wśród których nie zabrakł również tych, dotyczących możliwości przyjęcia do Służby Więziennej. Przekazaliśmy informację, ze funkcjonariuszem lub pracownikiem Służby Więziennej może być osoba, która m.in. ukończyła 18 lat i ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, posiada odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne. Młodzież dopytywała się również o korzyści i przywileje jakie wynikają ze służby w naszej formacji. Udzielając odpowiedzi dodatkowo tych najbardziej zainteresowanych pokierowaliśmy na stronę www.sw.gov.pl , gdzie w zakładce rekrutacji znajdują się wszelkie szczegóły m.in. zasad rekrutacji i rozwoju, rys historyczny więziennictwa a także bieżące oferty pracy.

 

opracował: Piotr Ciwiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej