W Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach realizujemy kurs dla skazanych „Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych”.

Kurs skierowany jest dla skazanych kobiet w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach tych działań 12 skazanych kobiet zdobędzie nowe kwalifikacje zawodowe, potwierdzone certyfikatem ukończenia szkolenia oraz zaświadczeniem zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zakończenie kursu i przeprowadzenie egzaminu zaplanowano na 24.08.2021 r.

 

Dzięki szkoleniom skazane nabywają nowe umiejętności zawodowe, zwiększające ich szanse na zatrudnienie co w konsekwencji pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym. Poza zajęciami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu opieki nad osobami starszymi uczestniczki kursu zdobywają wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także umiejętności z zakresu aktywizacji zawodowej, w tym autoprezentacji i sposobów poszukiwania pracy.

 

O Projekcie

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość całkowita Projektu: 132 249 773,70 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 111 460 109, 27 zł

Wydatki kwalifikowalne Projektu są dofinansowane z następujących źródeł:

1) ze środków europejskich 84,28% wydatków kwalifikowanych Projektu;

2) ze środków współfinansowania krajowego 15,72% wydatków kwalifikowanych Projektu.

opracował: Piotr Ciwiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej