W związku z Międzynarodowym Tygodniem Mediacji przypadającym w październiku wspólnie z  pracownikami naukowymi i studentami uczestniczyliśmy w debacie na terenie Oddziału Zewnętrznego.

Międzynarodowy Tydzień Mediacji

Mediacje to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Mediacje różnią się od rozstrzygnięć autorytatywnych przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania jakie zadowala obie strony sporu i na jakie w związku z tym mogą one przystać dobrowolnie. Mediacja skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania na przyszłość. Nie ma na celu dogłębnego analizowania przeszłości, przepracowywania emocji. Międzynarodowy Tydzień Mediacji trwa od 14 do 18 października 2019 roku. W związku z powyższym 16 października grupa Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego gościła w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach. Celem wizyty był udział w debacie, w której aktywnie uczestniczyli wspomniani studenci oraz skazane osadzone w Lublińcu.

Debata w Oddziale Zewnętrznym

Z racji trwającego Międzynarodowego Tygodnia Mediacji tematem debaty uczyniono mediacje w zakładzie karnym. Moderatorkami debaty były dr Anna Jaworska-Wieloch oraz dr hab. Olga Sitarz z Katedry Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UŚ. Wszyscy uczestnicy debaty wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy mediacja może stać się alternatywą dla odpowiedzialności dyscyplinarnych osadzonych lub może prowadzić do jej złagodzenia. Nikt nie miał wątpliwości, że niektóre konflikty pojawiające się w zakładzie karnym, w efekcie których dochodzi do przekroczeń dyscyplinarnych, mogą być rozwiązywane przez strony przy udziale mediatora. Obowiązujące zaś przepisy kodeksu karnego wykonawczego, chociaż nie regulują tych kwestii, to jednak umożliwiają uwzględnienie ugody, zawartej między stronami konfliktu. Zarówno studenci, jak i skazane dostrzegli szereg zalet takich mediacji i zgodzili się z tezą, że nauka rozwiązywania konfliktów jest też znakomitą formą resocjalizacji i readaptacji skazanych.

opr.: Piotr Ciwiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej