Dzięki działaniom funkcjonariuszy Służby Więziennej kolejnych 10 kobiet odbywających karę pozbawienia wolności otrzymało uprawnienia zawodowe po zdaniu egzaminów kończących kurs "Ogrodnik terenów zielonych z elementami aranżacji i wyposażenia ogrodu z cyklem zajęć aktywizacji zawodowej".

Służba Więzienna regularnie organizuje kursy zawodowe dla osób pozbawionych wolności. Mają on na celu pomóc w uzyskaniu lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych ułatwiając powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Zaproponowane osadzonym kierunki kształcenia są dopasowane do zapotrzebowania rynku pracy i samych pracodawców. Podjęcie pracy, przez osoby, które opuszczą mury więzienia niesie za sobą nie tylko korzyści dla nich i ich rodzin, ale również dla całego społeczeństwa. Nowe umiejętności zawodowe to dla penitencjariuszy szansa na zwiększenie zdolności do zatrudnienia, bez którego nie sposób uzyskać dochodów pozwalających na zabezpieczenie podstawowych potrzeb.

W trakcie trwania kursu skazane oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych dotyczących ogrodnictwa uczestniczą również w zajęciach z zakresu BHP, pierwszej pomocy, a także aktywizacji zawodowej. Kurs zakończony został egzaminem potwierdzającym zdobytą przez uczestniczki wiedzę.

opr. Piotr Ciwiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej