Terapia zajęciowa w oddziale terapeutycznym Zakładu Karnego w Herbach w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu.

W ramach prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo Zakładu Karnego w Herbach Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu znajduje się terapia zajęciowa. Uczestniczą w niej niemal wszystkie skazane kobiety odbywające karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym. Już od pierwszych dni pobytu w oddziale osadzone przekonują się, że nie muszą posiadać wybitnych zdolności artystycznych ani wcześniejszych plastycznych doświadczeń, by w sposób kreatywny zagospodarować czas przeznaczony na oddziaływania terapeutyczne. Każda pacjentka odnajduje w salach terapii zajęciowej własną przestrzeń artystyczną dostosowaną do swoich potrzeb i możliwości. Dla jednych Pań proste kolorowanki czy wyklejanki są dziełem wymagającym niebywałego skupienia i pracy nad koncentracją uwagi, inne zaś tworzą obrazy i malowidła zachwycające precyzją i talentem. Jednak w oddziaływaniach terapeutycznych poprzez sztukę nie liczą się zdolności uczestników,  lecz ich  aktywowanie, praca nad deficytami, integracja umysłu z ciałem. W tym celu poszukuje się różnych technik, które dzięki swojej atrakcyjności przyciągną uwagę osób z głębokimi zaburzeniami osobowości lub upośledzonych umysłowo.

Jedną z takich technik wykorzystywanych przez kpt. Anetę Tworkowską – specjalistę do spraw terapii zajęciowej jest sztuka STRING ART. String art to technika wyszywania/wyplatania różnych obrazków z kolorowej włóczki, muliny lub nici na drewnie. Ta technika wzmacnia skupienie, sprawność manualną i cierpliwość uczestniczek. Osadzone kobiety dzięki własnej pracy otrzymują nie tylko oryginalną dekorację ściany, ale też i umiejętność rozładowywania napięcia oraz zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Udział w zajęciach stwarza możliwości nawiązywania z innymi ludźmi konstruktywnych relacji we  właściwej wychowawczo atmosferze. Praca z wytworem uczy przejmowania kontroli nad własnymi emocjami, wzmacnia cierpliwość, przełamuje własne słabości, a w efekcie końcowym wzmacnia samoocenę. To z kolei może prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w  postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia.  Niewątpliwą zaletą tej techniki jest kształtowanie wśród uczestników umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Dla wielu z nich stworzenie kolorowego geometrycznego obrazu poprzez owinięcie nici lub kordonków wokół szpilek lub gwoździ wbitych w deskę nie jest zadaniem łatwym. Podczas pierwszych zajęć szybko się poddają nie wierząc we własne możliwości. Dlatego też konsekwentne motywowanie uczestniczek do aktywnego zaangażowania się w swoje dzieło w efekcie końcowym daje tyle radości, dumy i poczucia sprawstwa. Trudno zatem się dziwić,  iż sale terapii zajęciowej zawsze tętnią życiem, pomysłami i kreatywną wyobraźnią terapeutyczną.

tekst/zdjęcia: Aneta Tworkowska/ Piotr Ciwiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej