Przez ostatnie dwa tygodnie w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Krakowie trwał kurs zawodowy dla skazanych, odbywających karę w naszej jednostce.

Kurs przyuczający do zawodu technolog robót wykończeniowych w budownictwie zrealizowany został ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W dniu 18 lipca ośmiu skazanych przystąpiło do szkolenia. Pierwsze dwa dni zajęć były poświęcone zagadnieniom teoretycznym, omówione zostały najważniejsze kwestie w zakresie sposobu wykonywanie robót wykończeniowych, głównie malowania. Zajęcia teoretyczne dotyczyły również tematyki z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej. Kolejne 70 godzin obejmowały zajęcia praktyczne. W ramach praktyki, skazani wykonali drobne prace remontowe w pawilonie D naszej jednostki – w obrębie całego oddziału zostały wymienione drzwi do cel mieszkalnych. Zajęcia praktyczne odbywały się pod bacznym okiem prowadzącego kurs, jak również funkcjonariuszy z działów kwatermistrzowskiego oraz ochrony, a także wychowawcy do spraw kulturalno-oświatowych.

Kurs zakończył się w dniu 28 lipca. Wszyscy skazani, którzy wzięli w nim udział ukończyli go z oceną pozytywną. W trakcie szkolenia, prócz wiedzy teoretycznej, uczestnicy nabyli umiejętności w zakresie m.in. ergonomii i organizacji pracy, doboru niezbędnych narzędzi i sprzętu oraz podstawowych umiejętności w wykonywaniu usług wykończeniowych. Dodatkowym atutem zakończonego kursu jest podniesienie kwalifikacji skazanych oraz przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Ponadto dla skazanych, którzy odbywają jeszcze karę, otwiera się furtka do podjęcia pracy w jednostce lub poza nią – w ramach współpracy z kontrahentami zewnętrznymi.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej