8 lipca br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Podborsku, w ramach lekcji wychowawczej, uczestniczyli w zajęciach profilaktyczno – edukacyjnych, realizowanych na terenie Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku to placówka, w której młodzież będąca w trudnej sytuacji życiowej stara się wyrównać deficyty rozwojowe oraz zaległości szkolne, które wystąpiły w ich życiu z różnych przyczyn. Podczas zajęć prowadzący poruszają problematykę: zjawiska patologii społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień, przemocy rówieśniczej oraz przestępczości nieletnich, odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny karalne, konsekwencji prawnych zachowań niezgodnych z prawem: zasad stosowania środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich, konsekwencji psychologiczne wynikających z łamania prawa zarówno w odniesieniu do ofiary, jak i sprawcy przestępstwa, roli i odpowiedzialność prawnej oraz moralnej świadków przestępstw, wpływu alkoholu i narkotyków na zdolność kierowania pojazdem oraz konsekwencji prawnych z tym związanych.

Zajęcia prowadzone na terenie więzienia dodatkowo wpływają na świadomość młodych ludzi. Widok wszechobecnych krat i zamków przekonuje uczniów, że w życiu warto kierować się rozwagą oraz kontrolować swoje zachowanie, aby móc cieszyć się wolnością i realizować swoje plany na przyszłość. Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z historią Służby Więziennej, działalnością, uprawnieniami oraz misją formacji, ochroną społeczeństwa, zapewnieniem bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych, resocjalizacją, a także realizacją programu „Praca dla więźniów”.

Działania profilaktyczne prowadzone przez Służbę Więzienną mają na celu zwiększenie świadomości młodzieży dotyczącej przestępczości nieletnich. Promują postawy odpowiedzialne oraz umiejętność przewidywania konsekwencji własnych zachowań, tym samym ograniczając konflikty z prawem wśród młodych osób.


Tekst: M. Obrębska
Zdjęcia: P. Oczkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej