W związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem COVID-19 widzenia w Areszcie Śledczym w Koszalinie realizowane będą z zachowaniem zwiększonego reżimu sanitarnego.

W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

1. Widzenia odbywają się w dni wyznaczone w porządku wewnętrznym w następujących godzinach: 8:00, 10:00 , 12:00, 14:00

2. W widzeniu uczestniczą maksymalnie 2 osoby, w tym jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

3. Widzenie trwa 60 minut. Osadzonemu przysługuje jedno widzenie w miesiącu bez względu na grupę i podgrupę klasyfikacyjną.

4. Nie udziela się nagród i ulg w postaci dodatkowego lub dłuższego widzenia.

5. Wprowadzono system zgłaszania osób bliskich poprzez przygotowane druki, w którym wskazuje się dzień, godzinę oraz dane osoby z którą będzie odbywało się widzenie. Skazani mogą dokonać zapisu na widzenia u wychowawcy oddziału mieszkalnego. Rodziny osób pozbawionych wolności mogą dokonywać zapisów na widzenia poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej:

- Areszt Śledczy Koszalin tel. 0943182249 (w dni robocze w godzinach 8:00-13:00); e-mail widzenia_as_koszalin@sw.gov.pl

- Oddział Zewnętrzny w Dobrowie tel. 0943119863 (w dni robocze w godzinach 8:00-13:00), e-mail widzenia_oz_dobrowo@sw.gov.pl

- Oddział Zewnętrzny w Koszalinie tel. 504 755 362 (w dni robocze w godzinach 10:00-15:00), e-mail widzenia_zk_koszalin@sw.gov.pl

Dokonując zapisów na widzenia osoby bliskie zobowiązane są do podania swoich danych
( imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa ) i danych osadzonego ( imię, nazwisko, imię ojca )
w przypadku tymczasowo aresztowanych sygnatury akt znajdującej się na zezwoleniu na widzenie wydanym przez organ dysponujący oraz określonej przez niego formie (sposobie) widzenia. Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody na widzenie przez osadzonego.

6. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do stawienia się przed bramą jednostki nie później niż 20 minut przed wyznaczoną godziną widzenia. W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej lub braku gotowości do opuszczenia celi przez osadzonego na 20 min przed ustaloną godziną widzenia, widzenie nie zostanie udzielone, co może skutkować brakiem możliwości udzielenia widzenia w danym miesiącu.

7. Widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt osadzonego
z osobą odwiedzającą. Każdy stolik wyposażony jest w przegrodę umożliwiającą kontakt wzrokowy. W sali widzeń obowiązuje reżim sanitarny z zachowaniem dystansu społecznego.

8. W trakcie widzenia obowiązuje zakaz bezpośredniego kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym a osobą odwiedzającą (uściski, podawanie ręki itp.), w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek kontaktu fizycznego widzenie zostanie zakończone.

9. Osoby odwiedzające oraz osadzeni, w trakcie widzenia, zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Osoby odwiedzające zobowiązane są do posiadania własnych maseczek, natomiast osadzeni w związku z udzieleniem widzenia mają możliwość wcześniejszego dokonania zakupu maseczek w kantynie lub dostarczenia przez rodzinę w paczkach higieniczno-odzieżowych. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w kantynie przez osoby odwiedzające.

10. Odmowa udzielenia widzenia nastąpi w sytuacji, gdy osoby odwiedzające lub osadzeni nie spełnią wymogów formalnych procedur określonych w Areszcie Śledczym w Koszalinie, Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie lub Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie.

11. Osoba odwiedzająca przed udzieleniem widzenia zobowiązana jest do wypełnienia ankiety oraz zapoznania się z zasadami organizacji widzeń. Wypełnienie ankiety następuje przed wejściem do jednostki. Na teren jednostki osoba odwiedzająca wchodzi w maseczce ochronnej zakrywającej usta i nos. Przed wejściem na widzenie osoba odwiedzająca zostaje poddana obligatoryjnemu pomiarowi temperatury, zobowiązana jest do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych oraz dezynfekcji rąk. Po dokonanej kontroli i stwierdzeniu braku przeciwwskazań udaje się w wyznaczone przez bramowego oznaczone miejsce w celu oczekiwania na wejście do sali widzeń. Po wejściu do sali widzeń osoba odwiedzająca dokonuje dezynfekcji rąk i zajmuje miejsce przy wyznaczonym stoliku. Po zakończonym widzeniu osoba odwiedzająca dokonuje przed wyjściem z sali widzeń dezynfekcji rąk i udaje się do bramy głównej zachowując dystans społeczny (oczekując w wyznaczonych strefach). Przy wyjściu z jednostki umieszczony zostaje pojemnik na śmieci, do którego osoba odwiedzająca może wyrzucić zastosowane środki ochrony.

12. Widzenia nie są udzielane osadzonym przebywającym w celach przejściowych i pozostającym w kwarantannie.

13. Na kolejne widzenie można zapisać się dopiero po wykorzystaniu planowanego widzenia.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej