”Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby” „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”

Dzień Praw Człowieka na całym świecie obchodzony jest co roku 10 grudnia - w dniu, w którym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło w 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka (PDPCz). 10 grudnia to przede wszystkim święto osób, zaangażowanych w działania na rzecz poszanowania praw i wolności człowieka z różnych kontynentów i kultur na całym świecie, którzy wkładają wysiłek w walkę o prawa człowieka i ich przestrzeganie.

W związku z obchodami Dnia Praw Człowieka w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie osadzeni uczestniczyli w spotkaniu, na którym wysłuchali prelekcji oraz zapoznali się z przygotowaną na tę okazję prezentacją multimedialną. Podczas spotkania prowadzący przybliżył uczestnikom czym są najważniejsze prawa każdego człowieka, które są jednocześnie fundamentem naszej wolności i bezpieczeństwa. Omówiona została sama Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, która niewątpliwie jest dokumentem przełomowym. Głosi bowiem niezbywalne prawa, które przysługują każdemu jako istocie ludzkiej - niezależnie od rasy, koloru skóry, religii, płci, języka, poglądów politycznych lub innych, pochodzenia narodowego lub społecznego, majątku, urodzenia czy innego statusu. PDPCz dostępna jest w ponad 500 językach, co czyni ją najczęściej tłumaczonym dokumentem na świecie.

Podjęcie tematu czym są prawa człowieka, w jednostkach penitencjarnych jest szczególnie istotne z uwagi na fakt, iż wielu skazanych odbywa karę pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu ludzkiemu, bezpieczeństwu w komunikacji oraz zachowań agresywnych. Idąc za przewodnią myślą jaka towarzyszy obchodom Dnia Praw Człowieka Oddział Zewnętrzny w Dobrowie angażuje się w działania mające na celu bezwzględne przestrzeganie i szanowanie praw człowieka. Edukacja w tym obszarze stanowi niezwykle ważny element właściwego funkcjonowania człowieka jako jednostki oraz jego prawidłowej postawy w społeczeństwie.

 

 

Tekst: sierż. Grzegorz Nowak

Zdjęcia: kpr. Ireneusz Brysik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej