Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze, województwa Warmińsko-Mazurskiego, potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:

 

§1.

Począwszy od dnia 17 marca 2020 r. od godziny 10:30, na terenie Zakładu Karnego w Barczewie oraz na terenie Oddziału Zewnętrznego w Kiktach, na okres 7 dni, wstrzymuje się:

  1. zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;
  2. udzielanie osadzonym widzeń;
  3. odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych

 

§2.

O wydaniu niniejszego zarządzenia bezzwłocznie powiadomiony zostaje Sąd Penitencjarny                 
w Olsztynie

 

§3.

Treść niniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:

  1. podaniu do wiadomości wszystkich osadzonych w Zakładzie Karnym w Barczewie, oraz
    w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach;
  2. zamieszczeniu na stronie internetowej Zakładu Karnego w Barczewie;
  3. wywieszeniu na tablicy informacyjnej przy wejściu do Zakładu Karnego w Barczewie, oraz
    w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach .

 

§4.

Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w § 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                       

                                                                                                                             Dyrektor Zakładu

                                                                                                                              Karnego w Barczewie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej