W 2018 r. jednostka nawiązała współpracę z NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN w zakresie pomocy terapeutycznej osadzonym uzależnionym od środków psychoaktywnych.

Zajęcia w trybie art. 91 pkt 3 kkw

Osadzeni mogą korzystać z terapii w ramach Oddziału Dziennego w trybie art. 91 pkt 3 kkw. Zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu. Terapia prowadzona jest przy wykorzystaniu różnych podejść terapeutycznych, uwzględniając skuteczność metod, specyfikę zaburzeń oraz indywidualne predyspozycje uczestników programu.

Głównym celem programu jest pomoc psychologiczna, terapeutyczna, wychowawcza, socjalna i psychiatryczna osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych tak, aby mogły one podjąć samodzielne życie w możliwym do osiągnięcia dobrostanie, bez używania narkotyków i bez innych zachowań o charakterze autodestrukcyjnym.

 

Indywidualnie i grupowo

Proces psychoterapii uzależnienia obejmuje trzy rodzaje zaplanowanych sytuacji. Są to indywidualne spotkania z terapeutą, uczestnictwo w spotkaniach grupowych oraz indywidualne aktywności pacjenta w kontakcie z samym sobą. W całości pracy psychoterapeutycznej spotkania indywidualne pacjenta z terapeutą są zintegrowane ze spotkaniami grupowymi. Spotkania indywidualne dają pacjentowi więcej możliwości uzyskiwania doświadczeń związanych z autorefleksją, ze zrozumieniem własnych emocji, z kojarzeniem aktualnych i przeszłych doświadczeń i z odkrywaniem ukrytych znaczeń oraz uzyskiwaniem poczucia zrozumienia i akceptacji przez osobę znaczącą, jaką jest psychoterapeuta. Łatwiej też pacjent poradzi sobie z odczuwanym wstydem i lękiem.

Psychoterapia grupowa polega na zastosowaniu technik psychoterapeutycznych wobec grupy pacjentów. Zmianie zachowania każdego z członków grupy służą zarówno interakcje między terapeutą a pacjentem, jak i interakcje między pacjentami, do których dochodzi w kontekście sytuacji grupowej. Narzędziem zmiany są w tym przypadku nie tylko konkretne techniki i interwencje stosowane przez kompetentnego terapeutę, lecz także grupa jako taka. W spotkaniach grupowych pacjent ma więcej doświadczeń związanych z wyrażaniem myśli i uczuć, uzyskiwaniem informacji zwrotnych na swój temat, weryfikowaniem przekonań i wyobrażeń, spostrzeganiem konsekwencji swoich zachowań, z rozumieniem postępowania i opinii innych ludzi. W terapii uzależnień istotną rolę odgrywają również bezpośrednie oddziaływania interpersonalne dokonujące się pomiędzy wszystkimi uczestnikami sytuacji terapeutycznych. Pacjentowi znacznie łatwiej przyjąć konfrontację od osób, z którymi się identyfikuje, łatwiej uczy się rozpoznawania działań mechanizmów uzależnienia na przykładzie innych pacjentów niż zauważając je u siebie.

Proces terapeutyczny trwa ok. 6 miesięcy i składa się 4 etapów leczenia. Przychodząc na oddział pacjent rozpoczyna terapię od 0 etapu, który zaplanowany jest na 2 tygodnie. W tym czasie pacjent zaznajamia się z funkcjonowaniem i specyfiką leczenia na oddziale dziennym, pracuje nad wzmocnieniem motywacji do leczenia i trzeźwości.

1 etap leczenia (2 miesiące) to czas pracy i konfrontacji z destrukcją w różnych aspektach życia osoby uzależnionej. Praca nad rozpoznawaniem, nazywaniem i wyrażaniem uczuć w akceptowany społecznie sposób.

2 etap leczenia (2 miesiące) poświęcony jest uznaniu bezsilności wobec uzależnienia, praca nad problemami, które pacjent wnosi w czasie przygotowywania diagnozy problemowej z indywidualnym terapeutą.

3 etap leczenia (2 miesiące) to głównie praca nad zwróceniem uwagi na nawroty uzależnienia i przygotowywanie pacjenta do zakończenia terapii.

 

Pierwsze podsumowania

W czasie ostatniego roku w terapii uczestniczyło 8 pacjentów z Oddziału Zewnętrznego. Dwie osoby ukończyły terapię. Jej zakończenie to zawsze radosny moment dla całej społeczności terapeutycznej. Pacjenci przygotowują uroczyste przedstawienie dla osoby kończącej terapię. Wspólne świętowanie zakończenia procesu terapeutycznego jest ważnym elementem zdrowienia.

 

Tekst i zdjęcia: Aneta Lis – Kotowska- kierownik KARAN w Kaliszu, kpt. Milena Garcarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej