Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp. realizuje kolejne szkolenia zawodowe dla skazanych, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.7 „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

UE - logo.jpgPE - logo.jpg

Na przełomie sierpnia i września w Oddziale Zewnętrznym w Kaliszu odbyło się szkolenie asystent osoby przewlekle chorej i niepełnosprawnej. W jego ramach osadzeni byli przygotowywani do pracy w placówkach opiekuńczych (domach pomocy społecznej, oddziałach szpitalnych) oraz środowisku domowym. Dwóch absolwentów kursu uzyskało zatrudnienie w Ośrodku Hipoterapii przy Parafii Rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Latowicach, a trzech – w Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu.

Na przełomie września i sierpnia, w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się szkolenie o nazwie elektromonter instalacji elektrycznych z uprawnieniami do 1 kW. Podczas zajęć osadzeni uczyli się wykonywać, przebudowywać, konserwować i naprawiać różnego typu instalacje elektryczne. Siedmiu osadzonych, którzy ukończyli zajęcia, znalazło zatrudnienie w grupie remontowej na terenie tutejszego aresztu.

Obecnie, w trakcie realizacji, są kolejne dwa szkolenia. W Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim osadzeni zdobywają kwalifikacje się w zakresie technologii robót wykończeniowych w budownictwie. Natomiast skazani odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Kaliszu uczą się obsługi wózków widłowych (w tym z uprawnieniami – UDT).

Wszystkie wyżej wymienione zawodowe zajęcia teoretyczne i praktyczne są wzbogacone o tematykę z zakresu aktywizacji zawodowej, BHP oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponad połowa z przeszkolonych osób zostanie skierowania do zatrudnienia podczas odbywania kary pozbawienia wolności, by w ramach obowiązków pracowniczych doskonalić nowe kwalifikacje zawodowe. Zwiększa to ich szanse odnalezienia się na rynku pracy po opuszczeniu izolacji więziennej i tym samym przyczynia się do ich społecznej readaptacji.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Michał Łuczkanin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej