Areszt Śledczy z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Ledóchowskiego 1, ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż pojazdu samochodowego: Opel Corsa rok produkcji 2018. Pojazd można oglądać w dniach 27.11 -08.12.2023r. w godz. 9:00 do 14:00 na terenie Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Ledóchowskiego 1 w dniu 11.12.2023r. o godz. 1000. Cena wywoławcza:

 

Opel Corsa: 4.500.00 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100),

Pojazd: Opel Corsa Van

Nr rejestracyjny POS 7881A, rok produkcji 2018

Rodzaj pojazdu – samochód ciężarowy

Przebieg – 630 641 km

Pojemność /moc - 1398 cm3 /66 kW (90KM)

Nr podwozia – W0VOXEP05J4308528

Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Rodzaj nadwozia: furgon 3 drzwiowy 2 osobowy

Pojazd : niesprawny ( uszkodzony silnik -znaczące zużycie pierścieni tłokowych)

 

 

Oferty należy składać do dnia 11.12.2023r. do godz. 9°° w sekretariacie Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. przy ul. Ledóchowskiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9°°.

Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy:

34 1010 1469 0602 0613 9120 0000 .

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Oferta powinna zawierać:

imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta;

oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika;

Inne dane wymagane przez organizatora przetargu publicznego, określone w ogłoszeniu o przetargu.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu publicznym.

 

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa powyżej lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.

Przetarg publiczny może się odbyć, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna oferta.

Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu publicznego w formie aukcji między tymi oferentami.

Podpisanie umowy następuje bez względnej zwłoki, po wyborze oferenta przez komisję przetargową.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

Dodatkowych informacji udziela p. Piotr Kosowski tel. 62 595 21 19.

Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp. zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej