Areszt realizuje szkolenia zawodowe dla skazanych

power_logo_1                                                        power_logo_2                           

Ogrodnik terenów zieleni i elektromonter instalacji elektrycznej – to dwa kursy zawodowe prowadzone w ostrowskiej jednostce w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Głównym celem tego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.7 „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów. Kolejnym z priorytetów jest zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia.

Pierwsze z wymienionych szkoleń odbyło się na terenie Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu i sąsiadującego z nim Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej. Niemal w tym samym czasie, kiedy dwunastu uczestników kursu zdawało egzamin końcowy z zakresu pielęgnacji i ochrony roślin, zakładania oraz utrzymywania trawników, prac porządkowych i robót ziemnych, w areszcie śledczym rozpoczynała się, dla kolejnej grupy skazanych, nauka zawodu elektromontera. Obecnie odbywa się praktyczna część zajęć, podczas których osadzeni uczą się wykonywać, przebudowywać, konserwować i naprawiać różnego typu instalacje elektryczne.

Oprócz zawodowych zajęć teoretycznych i praktycznych, w skład szkoleń wchodzą również zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej, BHP oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ponad połowa z przeszkolonych osób zostanie skierowania do zatrudnienia podczas odbywania kary pozbawienia wolności, by w ramach obowiązków pracowniczych doskonalić nowe kwalifikacje zawodowe.

Tekst: mjr Sylwia Raszewska

Zdjęcia: por. Milena Garncarek, por. Anna Dominiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej