9 października 2017r., w sali kaliskiego UAM, odbyła się konferencja, organizowana przez Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Patronatem wydarzenie objęli: Diecezja Kaliska, Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu. Medialnie konferencji patronują Ziemia Kaliska i Radio Poznań.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi biskup kaliski, ks. Edward Janiak, poseł Tomasz Ławniczak, burmistrz miasta Sulmierzyce Dariusz Dębicki, burmistrz miasta Stawiszyn Justyna Urbaniak, Kurator Okręgowy Jolanta Łagodzińska wraz z kuratorami z Ostrowa Wlkp., Jarocina i Ostrzeszowa, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Artur Cajdler, Sekretarz Urzędu Miasta w Ostrowie Wlkp. Andrzej Baraniak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu Edward Prus, Antoni Galiński z Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, prof. dr hab. Wiesław Ambrozik - Kierownik Zakładu Resocjalizacji UAM, Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wlkp. mł. insp. Piotr Wilkowski, Komendant Placówki Straży Granicznej w Kaliszu mjr Robert Kaczmarek, Naczelnik Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu podinsp. Mariusz Fułek, Komendant Straży Miejskiej w Ostrowie Wlkp. Grzegorz Szyszka, Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu Dariusz Hybś, st. kpt. Maciej Saganowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Eugenia Jahura, Robert Kaczmarek – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, Katarzyna Podczaska – reprezentująca Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy oraz aktor Hubert Zduniak.

Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Marceli Sauermann, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu ppłk Ryszard Czapracki wraz z zastępcą mjr dr. Maciejem Gołębiowskim, dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu ppłk Robert Witkowski, dyrektor Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. kpt. Waldemar Zaremba wraz ze swoimi zastępcami kpt. Remigiuszem Męclem oraz por. Maciejem Żurkowskim, a także funkcjonariusze Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz jednostek organizacyjnych okręgu poznańskiego Służby Więziennej.

Na wstępie ks. Biskup Edward Janiak docenił wkład Służby Więziennej w pozytywne oddziaływanie na młodych ludzi, którzy wkroczyli na drogę przestępczą. Poseł Tomasz Ławniczak odniósł się do korzyści oraz zagrożeń związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w społeczności lokalnej.

Pierwszy prelegent, prof. Wiesław Ambrozik, w swoim wystąpieniu mówił o potrzebie uspołecznienia systemu resocjalizacji, wymienił także 12 grzechów systemu resocjalizacji. Komendant COSSW ppłk Ryszard Czapracki przedstawiał sytuację funkcjonariusza pracującego w bezpośrednim kontakcie z osadzonym, zwrócił między innymi uwagę, jak łatwo można z osoby pomagającej stać się w oczach skazanego ofiarą lub sprawcą. O. Andrzej Bawer przedstawił rolę i zadania kapelana więziennego, odnosząc się do Aresztu Śledczego w Krakowie Podgórzu. Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu, ppłk Robert Witkowski, przedstawiał efekty współpracy funkcjonariuszy z ośrodkami opieki paliatywnej. Zwrócił też uwagę na walory resocjalizacyjne takiej działalności. Z kolei mgr Eugenia Jahura w swojej prelekcji zaznaczyła, że cele pracy socjalnej i resocjalizacji są zbieżne. Przedstawiła także zadania i rolę pracowników opieki społecznej.

W drugiej części konferencji, Burmistrz Stawiszyna mgr Justyna Urbaniak oraz Burmistrz Sulmierzyc dr Dariusz Dębiński podkreślali, jakie są dla lokalnej społeczności korzyści z współpracy z więziennikami oraz przełamywaniem stereotypów nt. pracy osadzonych na rzecz podległych im jednostek administracyjnych. Funkcjonariuszki ZK Krzywaniec, kpt. Ewelina Adamska i por. Ewa Igiel przedstawiały przygotowanie skazanych do pełnienia ról społecznych na przykładzie jednostki w której pełnią służbę, ze szczególnym uwzględnieniem programu resocjalizacji „Leśna Kolonia”, laureata II Ogólnopolskiego Konkursu na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności pod patronatem Dyrektora Generalnego. Mgr Alicja Skrobek przedstawiła rolę kuratora sądowego w readaptacji społecznej skazanych, zwracała też uwagę potrzebę współpracy pomiędzy kuratorami a kadrą penitencjarną jednostek Służby Więziennej. Mjr dr Maciej Gołębiowski mówił o kształtowaniu pozytywnego wizerunku Służby Więziennej w społeczności lokalnej, zwracając szczególną uwagę na to co funkcjonariusze mogą w tym obszarze zmienić, a co muszą zaakceptować.

W ostatniej części konferencji, mjr Małgorzata Tyrakowska przedstawiła założenia i realizację programu „osadzeni w mieście i w teatrze. Mgr Hubert Zduniak opowiadał o swojej współpracy z Oddziałem Zewnętrznym w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolski w zakresie przygotowywania osadzonych do odgrywania ról w spektaklu teatralnym. Kpt. Filip Skubel przedstawiał programy resocjalizacyjne oraz inne działania Służby Więziennej w lokalnych społecznościach. Zwracał uwagę na aktywność Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. w tym obszarze. Jako ostatni prelegenci wystąpili funkcjonariusze Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, mjr Magdalena Chojnacka i mjr dr Robert Poklek, którzy przedstawiali związki Służby Więziennej ze studentami resocjalizacji. Położyli też nacisk na rolę praktyki w kształceniu przyszłych pracowników i funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości.

Podsumowując konferencję, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, płk Marceli Sauermann opowiedział o zmianach w funkcjonowaniu Służby Więziennej oraz jej podejściu do zagadnienia pracy osadzonych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi, jakie obserwuje z perspektywy długoletniej służby w jej szeregach.

Zgromadzeni goście i prelegenci wyrazili uznanie dla kierownictwa ostrowskiego aresztu śledczego za ciekawą i profesjonalnie zorganizowaną inicjatywę, jaką była konferencja, oraz za duże zaangażowanie w przedsięwzięcia polegające na wykonywaniu przez osadzonych prac na rzecz środowiska lokalnego.


Tekst i zdjęcia: ppor. Michał Łuczkanin, kpt. Jan Kurowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej