W Oddziale Zewnętrznym w  Jabłonkach, będącym częścią Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych rozpoczęła się kolejna edycja Programu Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Narkotyków.

 

Program skierowany jest do ogółu skazanych, a zwłaszcza tych, którzy wymagają odpowiedniej korekcji w obrębie posiadanych stylów korzystania z alkoholu, czy zetknęli się z narkotykami. Wiadomym jest, że do wielu przestępstw nie doszłoby, gdyby sprawcy nie znajdowali się pod wpływem alkoholu lub innych środków o działaniu psychoaktywnym. Spożywanie alkoholu i przyjmowanie narkotyków nie tylko poprawia samopoczucie, ale przede wszystkim obniża poziom krytycyzmu, zmniejsza możliwość obiektywnej oceny własnego zachowania. W ten sposób substancje te stymulują do podejmowania zachowań naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne i prawne.

W trakcie zajęć o charakterze edukacyjnym skazanym przekazywana jest ogólna wiedza na temat alkoholu, narkotyków i ich wpływu na psychofizyczne funkcjonowanie człowieka. W dalszej kolejności są uczeni rozpoznawania u siebie typowych objawów związanych z uzależnieniem od alkoholu lub piciem w sposób ryzykowny, czy szkodliwy. Skazani nabywają też umiejętności szybkiego obliczania ilości spożytych porcji standardowych alkoholu. Kolejna część programu dotyczy wpływu narkotyków na funkcjonowanie społeczne i osobiste osób, które po nie sięgają. Osadzonych zapoznano z podstawowymi podziałami substancji psychoaktywnych, ich specyficznym działaniem. Omówione zostały też same skutki sięgania po tego typu substancje. Znaczą część zajęć poświęcono także zjawisku przyjmowania dopalaczy. Program cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony skazanych. Poruszane treści są dla osadzonych przydatne
i w znacznym stopniu poszerzają ich wiedzę z zakresu roztropnego i bezpiecznego korzystania z alkoholu i wycofania się z przyjmowania typowych narkotyków, czy dopalaczy. Dla znacznej części skazanych udział w programie spełnia funkcję motywującą do poważnego zajęcia się posiadanym problemem alkoholowym i rozpoczęciem terapii odwykowej.

 

Tekst i zdjęcia : chor. Anna Reszka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej