Rodzina – to potencjał, który jest źródłem rozwoju naszego kraju. Działanie przedstawicieli rożnych resortów i sektorów w zespole zgodnie z rolami i zadaniami przypisanymi do danego zawodu zapewnić może wsparcie dla rodziny i prawidłową ochronę młodego człowieka. Służba Więzienna nie pozostaje obojętna, wspiera różne inicjatywy, podejmuje liczne działania m.in. z zakresu profilaktyki.

Dialog profilaktyczny

Ośrodek Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży będący w strukturze Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu, z którym od wielu lat współpracuje Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu w dniach 20.09-29.10.2022 r. realizuje kampanię profilaktyczną pn. „Grudziądzki Dialog Profilaktyczny”. Kampania pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza skierowana jest do wszystkich instytucji wspierających rodzinę. Przedstawiciele oddziału terapeutycznego mieli zaszczyt uczestniczyć w dwóch ważnych wydarzeniach w ramach prowadzonej kampanii profilaktycznej: w szkoleniu dotyczącym uzależnień od środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych oraz debacie „Młodzież & Instytucje wspierające rodzinę”.

„Młodzież & Instytucje wspierające rodzinę”- debata z młodzieżą

Młodzież wraz z pedagogami ze szkół ZST, ZSM, ZSR, ZSE, ZSG-H, ZSBIP, IV LO licznie wzięła udział w debacie nt. uzależnień behawioralnych i środków psychoaktywnych. Zaproszeni na debatę eksperci: specjaliści psychoterapii uzależnień z Oddziału Terapeutycznego Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu: mjr Marta Mazurska i por. Karolina Sławińska, przedstawiciel Policji, Kierownik PLU, Ośrodka Profilaktyki Uzależnień, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Sądu MOPR-u i innych instytucji chętnie odpowiedzieli na zadane pytania, dostarczając tym samym młodym ludziom wiedzy na tak ważny i wciąż aktualny temat. Celem debaty „Gdzie leży granica” było wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej, wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych), klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia, wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych.

Uzależnienia prowadzą do więzienia

Jedną z głównych przyczyn wejścia w konflikt z prawem, jest alkoholizm. Wielu skazanych odbywa swoje wyroki za przestępstwa popełnione pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających. Duży odsetek tych więźniów to osoby młode. Terapia osób pozbawionych wolności realizowana jest w oparciu o sieć oddziałów terapeutycznych dla uzależnionych od alkoholu; oddziałów dla uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych. Oprócz terapii w zakładach karnych i aresztach śledczych realizowane są programy tzw. krótkich interwencji, programy profilaktyczne dla osób nadużywających alkohol lub narkotyków, realizowane są mitingi AA, stanowiące duże wsparcie dla osób trzeźwiejących.

W zakładzie karnym i poza jego granicami 

Jednym z najważniejszych zadań Służby Więziennej jest zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu. Nie od dzisiaj wiadomo, że „lepiej jest zapobiegać niż leczyć”. Służba Więzienna prowadzi od kilku lat oddziaływania nie tylko na terenie jednostek penitencjarnych. Funkcjonariuszy można spotkać w szkołach, podczas pikników, heppeningów profilaktycznych. Wysoko wyspecjalizowana kadra dzieli się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem z zakresu prewencji, tym samym zwiększając świadomość młodzieży, promując postawy odpowiedzialne oraz umiejętności przewidywania konsekwencji własnych zachowań.

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu jest jednym ze współrealizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, do zadań którego należy m.in. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. W ramach corocznej akcji funkcjonariusze grudziądzkiej jednostki penitencjarnej prowadzą cykl warsztatów o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień oraz promowaniem zdrowego stylu życia wśród uczniów grudziądzkich szkół.

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Marta Mazurska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej