6 lipca radcy prawni obchodzą swoje święto. Dla nich to okazja, by spotkać się w gronie kolegów i koleżanek po fachu, wymienić doświadczenia. Z kolei osoby postronne mogą dowiedzieć się nieco więcej o ich zawodzie.

Obchody święta

Święto zostało ustanowione przez Krajową Radę Radców Prawnych w 2011 roku na pamiątkę przyjęcia przez Sejm 6 lipca 1982 roku ustawy o radcach prawnych. Radcowie prawni mogą wykonywać zawód w kancelarii radcy prawnego, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo – akcyjnej oraz w formie umowy o pracę. Radców prawnych można spotkać również w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej.

Do obowiązków radcy prawnego pełniącego służbę w Służbie Więziennej należy obsługa prawna w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych i w zakresie określonym w Zarządzeniu nr 90/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań służbowych przez radców prawnych pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Cechy szczególne Radcy Prawnego

Radca prawny to zawód zaufania publicznego. Radca prawny reprezentuje dyrektora przed sądami i organami administracji, a także doradza kierownictwu jednostki w wielu kwestiach związanych ze stosowaniem prawa. Oprócz porad prawnych oraz sporządzania opinii, radca prawny zatrudniony w  jednostce penitencjarnej reprezentuje zakład karny w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Udziela opinii, porad i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa. Wydaje opinie prawne w sprawach: umów zawieranych przy udzielaniu zamówień publicznych i innych umów, umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji. Opiniuje projekty procedur wewnętrznych. Cechą szczególną charakteryzującą radce prawnego jest samodzielność, skrupulatność, zaangażowanie, odpowiedzialność za powierzone zadania oraz umiejętność sprawnego zarządzania informacją, analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, sprawność w działaniu, samodzielność, wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

W Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu od 2012 roku obsługą prawną zajmuje się Mecenas Barbara Dziewulska-Cieszyńska, która jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji. W 2008 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie i od tego czasu wykonuje zawód Radcy Prawnego.

W rocznicę uchwalenia ustawy o radcach prawnych, obchodzoną od kilku lat jako święto radcy prawnego, wszystkim radcom prawnym oraz aplikantom radcowskim  –  składamy życzenia pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

 

Tekst: mjr Marta Mazurska

Zdjęcie: r.pr. Barbara  Dziewulska-Cieszyńska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej