Praca osób pozbawionych wolności stanowi filar resocjalizacji, pozwala na realizację wielu społecznie użytecznych celów, w tym na określenie lub zachowanie społecznej funkcji więźnia po wyjściu na wolność, wpływa pozytywnie na zachowanie porządku w zakładzie karnym, umożliwia zaspokajanie potrzeb ekonomicznych, w tym potrzeb rodziny, jaką osadzony pozostawił na wolności oraz umożliwia mu spłatę zobowiązań alimentacyjnych. Pozwala również na zmniejszenie kosztów systemu penitencjarnego, a także służy – poprzez zatrudnienie nieodpłatne przy pracach publicznych – społecznościom lokalnym.

Program „Praca dla Więźniów”

Zainicjowany został przez Ministra Sprawiedliwości w 2016 roku i  jest realizowany przez Służbę Więzienną. Polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary poprzez ich aktywizację zawodową. Zatrudnienie w warunkach izolacji więziennej jest jednym z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego. Rządowy program „Praca dla więźniów” cieszy się dużą popularnością, dlatego coraz więcej osób odbywających karę kierowana jest do zatrudnienia poza terenem zakładu karnego. Każdego dnia setki osadzonych wychodzi poza mury jednostek penitencjarnych, by świadczyć pracę na rzecz kontrahentów zewnętrznych.

Zewnętrzny kontrahent

W Oddziale Zewnętrznym w Grudziądzu coraz więcej skazanych znajduje zatrudnienie w ramach rządowego programu "Praca dla Więźniów". Powszechność zatrudnienia wynosi średnio 65 % . Do pracy poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta kierowanych jest codziennie średnio 60 skazanych. Zatrudnia ich 13 kontrahentów zewnętrznych: Zakład Stolarski Kawałkowscy, Hurtownia Materiałów Budowlanych, IGB Mazowia, LMG, Zakład Dziewięcki, Rafpol, Hydro Vacuum, Zakład Produkcyjny Bona, Blacharsko-Lakierniczy Sobczak, Usługi Budowlane Rafiński, Cad Production, CKU, Straż Pożarna. Kontrahent współpracujący ze Służbą Więzienną zatrudnia zdyscyplinowanego pracownika, który każdego dnia wykonuje swoje obowiązki z należytą starannością.

Miejsca pracy na terenie więzienia

Nie wszyscy skazani mogą jednak opuszczać teren zakładu karnego, stąd budowa hal i współpraca z kontrahentami zewnętrznymi. W tym zakresie na terenie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu w 2019 roku powstała  hala produkcyjna, w której znalazło zatrudnienie 22 skazanych zatrudnionych na rzecz kontrahenta zewnętrznego.

Osadzeni zatrudnieni są również na terenie jednostki penitencjarnej na wielu stanowiskach m.in. wykonują prace porządkowe, transportują i wydają posiłki oraz prace pomocnicze takie jak pracownik gospodarczy, pracownik biblioteki, radiowęzła, kucharz, pomoc kucharza, fryzjer, pomocnik magazyniera.

Kursy zawodowe

W Oddziale Zewnętrznym w Grudziądzu realizowane są również kursy w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych skazani rozwijają kompetencje w rożnych zawodach zgodnie z profilami kursów tj. np.: kursy - robotnika budowlanego, profesjonalnego sprzątania i nowoczesnych technologii budowlanych, spawacz, operator wózka widłowego.

Korzyści zatrudnienia osadzonych

Praca jest jednym z najważniejszych narzędzi oddziaływań penitencjarnych, jest działaniem przygotowującym skazanych do odpowiedniego życia w społeczeństwie, zgodnie z przyjętymi zasadami i normami. Dzięki pracy odpłatnej osadzeni mają możliwość spłaty swoich zaległości finansowych np. alimentów lub naprawić wyrządzone szkody. Należy również pamiętać, że regularna praca uczy współdziałania, jest skutecznym narzędziem budowania poczucia własnej wartości. Praca wreszcie stanowi jeden ze środków oddziaływań, za pomocą których realizowane są cele wykonania kary pozbawienia wolności.

 

Tekst: mjr Marta Mazurska

zdjęcia: sierż. sztab. Wojciech Łączkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej