Dzieci i młodzież w różnym stopniu narażeni są na ryzyko użycia legalnych lub nielegalnych środków uzależniających i wynikające z tego szkody. Dlatego funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu wspierają profilaktyczne przedsięwzięcia na terenie Grudziądza mające na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

Czym jest profilaktyka uzależnień?

Spośród wielu działań profilaktycznych, profilaktyka używania substancji psychoaktywnych ma dość długą tradycję i bogaty zasób doświadczeń. Wiele jest badań, prowadzonych nad czynnikami ryzyka i chroniącymi przed odurzaniem się, czy strategiami, stosowanymi w programach profilaktycznych. Można więc przyjąć, że profilaktyka to odpowiednie działanie, które ma na celu zapobieganie pojawianiu się i/lub rozwojowi niekorzystnego zjawiska, w konkretnej społeczności. Jest też jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane. Dzieci i młodzież w różnym stopniu narażeni są na ryzyko użycia legalnych lub nielegalnych środków uzależniających i wynikające z tego szkody. Odpowiednio do stopnia ryzyka profilaktyka prowadzona jest na kilku poziomach.

  • Profilaktyka pierwszorzędowa adresowana jest do grupy niskiego ryzyka. Są to działania kierowane do ludzi zdrowych, wspomagające prawidłowe procesy rozwoju fizycznego i psychicznego. Ma na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. Ważne jest więc rozwijanie różnych umiejętności życiowych, prospołecznych, które pozwolą młodym ludziom radzić sobie z wymogami życia, emocjami.
  • Profilaktyka drugorzędowa adresowana jest do grupy podwyższonego ryzyka, do osób przejawiających pierwsze objawy zaburzeń. Celem działań jest ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, tworzenie warunków, które umożliwią wycofania się z zachowań ryzykownych.
  • Profilaktyka trzeciorzędowa adresowana jest do grupy wysokiego ryzyka, do osób, u których występują już symptomy choroby (zaburzeń). Ma ona na celu przeciwdziałanie pogłębianiu się problemu. 

Profilaktyka pierwszorzędowa

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu spotkali się z młodzieżą III Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu. Głównym celem przedsięwzięcia było uświadomienie młodzieży konsekwencji wchodzenia w ryzykowne zachowania pod względem zażywania środków psychoaktywnych, promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. Wskazano na istotne rozwijanie różnych umiejętności życiowych, prospołecznych, które pozwolą młodym ludziom radzić sobie z wymogami życia, problemami i emocjami. Funkcjonariusze z oddziału terapeutycznego przeprowadzili zajęcia profilaktyczno - edukacyjne, zachęcające do zdrowego stylu życia, wolnego od wszelkiego rodzaju używek. Prowadzony wykład wraz z dyskusją dotyczył takich problemów jak: uzależnienie od alkoholu, dopalaczy, papierosów, zagrożenia w sieci, agresji i przemocy.

 

Tekst: mjr Marta Mazurska

Zdjęcie: kpt. Elżbieta Kamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej